HAIRC Publication

27 books on occult sciences

Nakshtro Ka Khel
Dasha Badle Disha
Ashtakvarg Aur Phaladesh
Jyotish Aur Yog
Jyotish Ka Aadhar Shodeshvarg
Kese Kare Phaladesh
Kya Hai Upai
Hitchintak Jyotish
Hitchintak Greh Vastu
Hitchintak Vyavshik Vastu
Hitchintak Udhyogik Vastu
Vastu Shanti Pujan v Upai
Hitchintak Hast Jyotish
Hitchintak Ank
Hichintak Varn-Ank Vidhya
Hitchintak Mantra
Hitchintak Tantra
Hitchintak Yantra
Baglamukhi Shodhshopchar v Kamya Prayog
TAROT - The True Culture of Life
LALKITAB Vishleshen